Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

www.sparcofashion.com Privaatsuspoliitika
Veebileht kogub oma Kasutajate kohta mõningaid Isikuandmeid

Andmetöötleja

IDT S.p.A.
Via Varallo 24B
10153 – Torino (TO)
Itaalia

Omaniku e-maili aadress: eesti@sparcofashion.com

Kogutavate Andmete Tüübid

Sellelt veebilehelt kogutavate isikuandmete hulka, kas eraldiseisvalt või kolmandate osapoolte kaudu, kuuluvad:

E-maili aadress
Üksikasjalik info iga kogutava andmetüübi kohta on välja toodud selle privaatsuspoliitika vastavates sektsioonides või läbi spetsiaalsete infotekstide, mida kuvatakse enne andmekogumist. Isikuandmed tagab Kasutaja vabatahtlikult või kogutakse Kasutusandmete korral automaatselt veebilehe külastamise käigus.
Kui pole teavitatud teisiti, siis on selle veebilehe poolt päritavate andmete edastamine kohustuslik. Kui Kasutaja keeldub neid edastamast, ei pruugi Teenuse osutamine olla võimalik. Juhtudel, kus see veebileht viitab mõningatele Andmetele kui valikulistele, võivad Kasutajad selliste Andmete jagamisest vabalt keelduda, ilma, et see mõjutaks Teenuse kättesaadavust või tööd.
Kasutajaid, kes kahtlevad millised andmed on kohustuslikud, julgustatakse ühendust võtma veebilehe omanikuga. Küpsiste – või muude jälgimistööriistade – kasutamine selle veebilehe või kolmanda osapoole teenusepakkujate poolt, kes seda veebilehte kasutavad, on juhul, kui pole teisiti täpsustatud, lisaks selles dokumendis ning Küpsisepoliitikas (kui need on olemas) toodud täiendavatele põhjustele mõeldud Kasutaja soovitud Teenuse tagamiseks.

Kasutaja võtab vastutuse kolmandate osapoolte poolt selle veebilehe kaudu hangitud, avaldatud või jagatud Isikuandmete eest ning garanteerib õiguse nende jagamiseks või levitamiseks, vabastades omaniku mistahes vastutusest kolmandate osapoolte ees.

Kogutud andmete töötlemise viis ja koht

Töötlemismeetod
Töötleja rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et ennetada autoriseerimata ligipääsu Isikuandmetele ning nende avalikustamist, modifitseerimist või hävitamist.
Töötlemine viiakse läbi kasutades IT ja/või telemaatilisi tööriistu, kasutades organisatsioonilisi meetodeid ja põhineb loogikal, mis on rangelt seotud ära toodud eesmärkidega. Lisaks Andmetöötlejale võivad mõningatel juhtudel saada ka teised veebilehe korraldamisega seotud isikud (administratiiv-, reklaami-, turundus-, õigus- ja süsteemiadministraatorid) või välised isikud (kolmanda osapoole tehniliste teenuste tarnijad, postikullerid) juurdepääsu Andmemajutuse tagajatele, IT-firmadele, kommunikatsiooniagentuuridele, kes on samuti vajadusel juhtiva Andmetöötleja poolt Andmetöötlejateks volitatud. Andmetöötlejalt saab alati nõuda uuendatud Haldurite nimekirja.

Andmetöötluse õiguslik alus
Omanik töötleb Kasutaja Isikuandmeid juhul, kui täidetud on üks järgnevatest tingimustest:
– Kasutaja on andnud loa ühel või mitmel spetsiifilisel eesmärgil; Märkus: mõnes seadusandluses võib Omanikul olla õigus töödelda Isikuandmeid ilma Kasutaja loata või mõnel muul alltoodud juriidilisel alusel, kui Kasutaja ei ole selle käsitluse vastu. Sellegipoolest, see ei ole rakendatav kui Isikuandmete töötlemist reguleerivad Isikuandmete kaitset puudutavad Euroopa õigusaktid;
töötlemine on vajalik lepingu täideviimiseks Kasutajaga ja/või lepingueelsete meetmete teostamiseks;
– töötlus on vajalik Andmetöötlejale seadusega ette nähtud kohustuse täitmiseks;
– töötlus on vajalik avalikku huvi puudutava ülesande täitmiseks või Omanikule antud avaliku võimu teostamiseks;
– töötlus on vajalik omaniku või kolmandate osapoolte õiguslike huvide tagamiseks.
Igal juhul on alati võimalik küsida Omanikult selgitust iga käsitluse konkreetsete õiguslike aluste kohta ning täpsustamiseks, kas käsitlus põhineb seadusel, mille näeb ette leping või on vajalik lepingu sõlmimine.

Koht

Andmeid töödeldakse Andmetöötleja peakorteris ning teistes kohtades, kus asuvad töötluses osalevad osapooled. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust omanikuga.

Kasutaja Isikuandmed võidakse edastada riigile, mis erineb Kasutaja asukohariigist. Täiendava informatsiooni saamiseks töötluslehe kohta võib Kasutaja vaadata Isikuandmete töötlust puudutavat sektsiooni.

Teil on õigus saada informatsiooni Andmete edastamise kohta väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse või avaliku rahvusvahelise õigusega tegelevasse rahvusvahelisse organisatsiooni või ühest või rohkemast riigist koosnevasse ühendusse, näiteks ÜRO, samuti aga turvameetmete kohta, mida Andmetöötleja Isikuandmete kaitseks kasutab.

Kui üks ülaltoodud edastustest aset leiab, võib Kasutaja vaadata selle dokumendi vastavaid sektsioone või küsida Andmetöötlejalt informatsiooni lahtiolekukuupäevadel temaga ühendust võttes.

Säilitusperiood

Andmeid töödeldakse ja säilitatakse aja jooksul, mille näevad ette nende kogumiseesmärgid.

Seega:

Isikuandmed, mis kogutakse seoses lepingu sõlmimisega Omaniku ja Kasutaja vahel säilitatakse kuni lepingu teostamine on lõpetatud.
Isikuandmed, mis on kogutud eesmärkidel, mis on seotud Andmetöötleja seaduslike huvidega säilitatakse kuni sellised huvid on täidetud. Kasutaja võib saada Omanikku puudutava õigusliku huvi kohta täiendavat informatsiooni selle dokumendi vastavatest sektsioonidest või võttes ühendust Andmetöötlejaga.
Kui töötlus põhineb Kasutaja nõusolekul, siis võib Andmetöötleja Isikuandmeid säilitada pikemal perioodil kuni selline nõusolek tühistatakse. Lisaks, Andmetöötleja võib vastavalt õiguslikule kohustusele või võimu käsule olla kohustatud säilitama Isikuandmeid pikema perioodi jooksul.

Säilitusperioodi lõpul Isikuandmed kustutatakse. Seega ei saa selle perioodi lõpus õigust andmetele ligi pääseda, tühistada, parandada ega edastada enam kasutada.

 

Kogutud isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kasutajat puudutavaid Andmeid kogutakse, et lubada Omanikul Teenust osutada, samuti aga ka järgnevatel eesmärkidel: Kontaktide haldamine ja sõnumite saatmine, Kasutajaga Ühenduse võtmine ning Platvormi- ja hostimisteenuste tagamine.

Detailsema info saamiseks töötluseesmärkide kohta ning konkreetsete Isikuandmete kohta iga eesmärgi puhul, võib Kasutaja vaadata selle dokumendi vastavaid jagusid.

Detailid Isikuandmete töötluse kohta

Isikuandmeid kogutakse järgnevatel eesmärkidel ning kasutades järgnevaid teenuseid:

-KASUTAJAGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Postiloend või infoleht (see veebileht)

Liitudes postiloendi või infokirjaga lisatakse Kasutaja e-maili aadress automaatselt kontaktide nimekirja, kelle e-mailile võidakse saata sõnumeid, mis sisaldavad informatsiooni, kaasa arvatud reklaam- ja promoinfot, mis puudutab seda veebilehte. Kasutaja e-maili aadress võidakse samuti lisada nimekirja sellele veebilehele registreerimise tulemusena või pärast ostu sooritamist.

Kogutud Isikuandmed: e-mail.

Kontaktvorm (see veebileht)

Täites kontaktvormi oma Andmetega nõustub kasutaja nende kasutamisega vastamaks infopäringutele, hinnapakkumistele või muud tüüpi päises märgitud päringutele.

Kogutavad isikuandmed: e-mail.

-KONTAKTIDE HALDAMINE JA SÕNUMITE SAATMINE

Seda tüüpi teenus lubab teil hallata e-maili kontaktide andmebaasi, telefonikontakte või mistahes muud tüüpi kontakte, mida kasutatakse Kasutajaga ühenduse võtmiseks.

Need teenused võivad samuti lubada meil koguda andmeid, mis puudutavad Kasutaja poolt kuvatavat sõnumi aega ja kuupäeva, samuti ka Kasutaja suhtlust nendega, näiteks info sõnumites olevatele linkidele klikkimise kohta.

MetriloMetrilo, Inc.
Metrilo on aadresside haldamise ja e-maili teenus, mille tagab MetriloMetrilo Inc. 1501 Mariposa tn, Sviit 408 San Francisco, CA 94107, USA

Kogutavad isikuandmed: e-mail.

Töötluskoht: Ameerika Ühendriigid. Privaatsuskilpi järgiv Firma.

-PLATVORM JA HOSTIMISTEENUSED

Need teenused on loodud, et hostida ja opereerida selle veebilehe võtmekomponente, mis võimaldab selle veebilehe kasutamise ühelainsal platvormil. Need platvormid tagab Omanik suure hulga tööriistadega, näiteks analüütilised tööriistad, mis haldavad kasutaja registreerimist haldamiskommentaaride ja andmebaaside, e-kaubanduse, maksete töötlemise jaoks jne. Selliste tööriistade haldamine hõlmab Isikuandmete kogumist ja töötlemist. Mõned neist teenustest töötavad läbi geograafiliselt hajutatud serverite erinevates asukohtades, mis muudab keeruliseks Isikuandmete hoiustamise täpse asukoha määramise.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com on platvorm, mille tagab Automattic Inc., mis lubab Omanikul seda veebilehte arendada, opereerida ja hostida.

Kogutavad Isikuandmed: eri liiki Andmed nagu on täpsustatud selle teenuse privaatsuspoliitikas.

Töötuskoht: Ameerika Ühendriigid.

Kasutajaõigused

Kasutajad võivad kasutada teatavaid õiguseid, mis viitavad Andmetöötleja poolt töödeldud Andmetele.

Kasutajal on õigus:

Keelduda nõusolekust mistahes ajahetkel. Kasutaja võib loobuda oma nõusolekust jagada eelnevalt avaldatud Isikuandmeid.
Vastuväide teie andmete töötlemisele. Te võite oma andmete töötlemisele vastu olla. Te võite olla vastu oma andmete töötlemisele, kui see ilmneb juriidilisel alusel, mis pole nõusolekuga kooskõlas. Täpsemad üksikasjad vastuväite õigusele on toodud alltoodud jaotuses.
Saada ligipääs oma andmetele. Kasutajal on õigus saada informatsiooni Andmetöötleja poolt töödeldavate Andmete, töötluse teatud aspektide kohta ning õigus saada töödeldavate Andmete koopia.
Kinnitamine ja paranduste nõudmine. Kasutaja saab kinnitada oma Andmete õigsust ning nõuda nende uuendamist või parandamist.
Töötluspiirangu hankimine. Teatud tingimuste täitumisel võib Kasutaja nõuda oma Andmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul ei töötle Andmetöötleja Andmeid mistahes muul põhjusel kui nende säilitamiseks.
Isikuandmete tühistamise või eemaldamise hankimine. Kui teatud tingimused on täidetud võib Kasutaja nõuda oma Andmete tühistamist Omaniku poolt.
Saage oma andmed või laske need edastada teisele valdajale. Teil on õigus saada oma andmed struktureeritud formaadis, mis on sagedasti kasutusel ja loetav automaatseseadmega ja kui andmete edastamine on tehniliselt teostatav ilma teisele valdajale takistusi tekitamata. See säte on kohaldatav kui Andmeid töödeldakse automatiseeritud tööriistadega ning töötlus põhineb Kasutaja nõusolekul või lepingul, mille osapool Kasutaja on, või lepinguga seotud lepinguliste meetmete alusel.
Kaebuse esitamine. Kasutaja võib kaebuse esitada pädevale andmekaitseasutusele või kohtusse.

Üksikasjad vastuväite esitamise õiguse kohta

Kui Isikuandmeid töödeldakse avalike huvide kaitseks, avaliku võimu teostamiseks, milles Valdaja on osaline või Omaniku õiguslike huvide kaitseks, siis on Kasutajatel õigus vastava olukorraga seotud põhjustel töötluse vastu vastuväide esitada.

Kasutajale tuletatakse meelde, et nende andmeid töödeldakse otsestel turunduseesmärkidel, sellisele töötlusele saab vastuväite esitada ilma mistahes põhjuseid esitamata. Saamaks teada, kas Omanik kasutab nende andmeid otsestel turunduseesmärkidel, võib Kasutaja vaadata selle dokumendi vastavaid jaotuseid.

Kuidas oma õiguseid kasutada

Kasutajaõiguste praktiseerimiseks võib Kasutaja saata päringu Omaniku kontaktile, mis on ära toodud selles dokumendis. Päringu tegemine on tasuta ning Omanik töötleb seda nii pea kui võimalik, igal juhul vähemalt kuu jooksul.

Rohkem informatsiooni töötlemise kohta

Kaitse kohtus

Omanik võib Kasutaja Isikuandmeid kasutada kohtus või kohtuasjaks ettevalmistavates staadiumites võimaliku kaitse ehitamiseks veebilehe kasutuse vastu eksimises või muude Kasutaja Teenusega seotud eksimuste vastu.

Kasutaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Andmetöötlejal võib olla kohustus avaliku võimu nõudmisel Andmeid avaldada.

Üksikasjalik Informatsioon

Kasutaja nõudel võib see veebileht lisaks selles privaatsuspoliitikas sisalduvale informatsioonile tagada Kasutajale spetsiifilisi Teenuseid või Isikuandmete kogumist ja töötlemist puudutavat täiendavat või kontekstuaalset informatsiooni.

Süsteemilogid ja hooldus

Veebilehe töö ja hooldusega seotud põhjustel võib see veebileht ja mistahes selle kasutatavad kolmanda osapoole teenused koguda süsteemilogisid, see tähendab faile, mis salvestavad suhtlust ning võivad samuti sisaldada Isikuandmeid nagu Kasutaja IP-aadress.

Selles poliitikas mittesisalduv informatsioon

Andmetöötlejalt võib igal ajal nõuda täiendavat Isikuandmete töötlemist puudutavat informatsiooni kasutades Andmetöötleja kontaktandmeid.

Vastus „Ära jälgi“ päringutele

See veebileht ei toeta „Ära jälgi“ päringuid

Teada saamaks, kas mõni kolmanda osapoolte teenustest neid toetab, suunatakse Kasutajat vaatama nende vastavaid privaatsuspoliitikaid.

Muudatuste tegemine selles privaatsuspoliitikas

Andmetöötleja jätab endale õiguse teha mistahes ajal selles privaatsuspoliitikas muudatusi teavitades sellest Kasutajat selsamal veebilehel ning võimalusel saates Kasutajale selle veebilehe kaudu teavituse, kui see on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik, kasutades üht Kasutaja valduses olevat kontaktaadressidest. Seega palume seda veebilehte regulaarselt jälgida, vaadates viimaste muudatuste tegemise kuupäevale, mis on toodud dokumendi lõpus.

Kui muudatused puudutavad töötlust, mille õiguslik alus on nõusolek, siis võtab Töötleja vajadusel uuesti Kasutaja nõusoleku.

Definitsioonid ja õiguslikud viited

Isikuandmed (või Andmed)

See hõlmab otseselt või kaudselt isikuandmeid ja muud taolist informatsiooni, samuti on see ühenduses mistahes muu informatsiooniga, kaasa arvatud isikukood, mis identifitseerib füüsilise isiku või muudab ta identifitseeritavaks.

Kasutajaandmed

Seda informatsiooni kogutakse automaatselt läbi selle veebilehe (samuti selle veebilehega integreeritud kolmanda osapoole rakenduste kaudu), kaasa arvatud: Kasutaja poolt kasutusel olevate arvutite IP-aadressid või domeeninimed, mis ühendavad Kasutaja selle veebilehega, aadressid URI märgetes (Ühtne ressursitunnus), päringu aeg, päringu serverile edastamise meetod, vastuseks saadud faili suurus, serverist saadud vastuse (edukas tellimus, viga jne.) staatusele viitav numbrikood, päritolumaa, veebilehitseja karakteristika ning külastaja poolt kasutatav operatsioonisüsteem, külastuse erinevad ajalised konnotatsioonid (näiteks igal lehel kulutatud aeg) ja üksikasjad Rakenduses läbitud teekonna kohta eraldi viitega vaadatud lehekülgede järjekorrale, operatsioonisüsteemiga seotud parameetrid ja kasutaja IT-keskkond.

Kasutaja

Kui ei ole täpsustatud teisiti, siis langeb veebilehte kasutav isik kokku huvitatud osapoolega.

Huvitatud isik

Füüsiline isik, kellele viitavad Isikuandmed.

Andmetöötleja (või Haldur)

Füüsiline- või juriidiline isik, haldusjuht või mistahes muu isik, kes töötleb Omaniku poolt isikuandmeid, nagu on välja toodud privaatsuspoliitikas.

Andmetöötleja (või Valdaja)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, teenistus või muu organ, kes individuaalselt või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ning kasutatavad tööriistad, kaasa arvatud sellega ning selle veebilehe kasutamisega seotud turvameetmed. Kui ei ole viidatud teisiti, siis on Andmetöötleja selle veebilehe omanik.

See veebileht

Riist- või tarkvara tööriist, millega kogutakse ja töödeldakse Kasutajate Isikuandmeid.

Teenus

Teenuse tagab see veebileht, nagu on defineeritud vastavate terminitega (kui neid on) sellel veebilehel/rakenduses.

 

 

Euroopa Liit (või EL)

Kui ei ole viidatud teisiti, siis laieneb kõik selles dokumendis sisalduv Euroopa Liitu puudutav kõigile praegustele Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusala liikmesriikidele.

Õiguslikud alused

See privaatsusavaldus on koostatud mitme õigussüsteemi baasil, kaasa arvatud Regulatsiooni (EL) 2016/679 paragrahvide 13 ja 14 alusel.

Kui ei ole viidatud teisiti puudutab see privaatsusavaldus ainult seda veebilehte.